Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Trusteca SE

Tomáš Polák, člen správní rady obchodní společnosti Trusteca SE, IČ: 04863437, se sídlem na adrese Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 1704 (dále též jen „Společnost„), tímto na žádost společnosti ARROW FINANCIAL s.r.o. učiněné v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění, a doručené dne 4. března 2019 do Společnosti (dále jen „Žádost kvalifikovaného akcionáře„)

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnosti, která se bude konat dne 5. dubna 2019 v sídle společnosti ARROW FINANCIAL s.r.o., na adrese Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1, od 10:00 hodin s následujícím

POŘADEM:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Odvolání a volba členů správní rady
  4. Závěr valné hromady

Člen správní rady svolává tuto valnou hromadu Společnosti z toho důvodu, že její svolání vyžadují zájmy Společnosti ve smyslu ustanovení § 404 zákona o obchodních korporacích. Těmito zájmy společnosti jsou potřeba obsazení všech členů správní rady Společnosti a jmenování statutárního ředitele Společnosti. Vzhledem k tomu, že správní rada Společnosti tuto valnou hromadu nesvolala z důvodu své neusnášeníschopnosti, přistoupil k jejímu svolání pan Tomáš Polák, jakožto člen správní rady, v souladu s ustanovením § 404 ve spojení s § 456 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

V souladu s Žádostí kvalifikovaného akcionáře s k jednotlivým bodům pořadu svolavatel navrhuje následující usnesení:

NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

K bodu 1 Zahájení valné hromady

(a)       Návrh usnesení:

K tomuto bodu se nenavrhuje žádné usnesení

(b)       Zdůvodnění:

Důvodem zařazení je formální zahájení valné hromady.

K bodu 2 Volba orgánů valné hormady

(a)       Návrh usnesení:

„Valná hromada volí

Za předsedu valné hromady: Mgr. Michala Vepřka

Za zapisovatele valné hromady: JUDr. Ondřeje Casku

Za ověřovatele zápisu: Mgr. Michala Vepřka

Osobu pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Michala Vepřka“

(b)       Zdůvodnění:

Důvodem návrhu je zvolit orgány valné hromady, aby valná hromada mohla řádně proběhnout.

K bodu 3. Odvolání a volba členů správní rady

(a)       Návrhy usnesení:

„Valná hromada odvolává Petra Smětalu, narozeného dne 20. prosince 1981, bytem Pujmanové 1583/52, 140 00 Praha 4, z funkce člena správní rady společnosti Trusteca SE“

„Valná hromada volí Vladimíru Novotnou, narozenou dne 22. září 1975, bytem Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2, do funkce člena správní rady společnosti Trusteca SE.“

„Valná hromada volí Dávida Edera, narozeného dne 11. září 1983, bytem čp. 256, 252 65 Holubice, do funkce člena správní rady společnosti Trusteca SE.“

(b)       Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje zařazení tohoto bodu pořadu jednání za účelem provedení změn ve složení správní rady Společnosti a jejího kompletního obsazení. Po obsazení tohoto orgánu správní rada zvolí nového statutárního ředitele Společnosti.

Důvodem odvolání pana Smětaly z funkce člena správní rady Společnosti je jednání pana Smětaly v rozporu s péčí řádného hospodáře a porušování jeho dlouhodobých závazků týkající se Společnosti.

K bodu 4. Závěr valné hromady:

(a)       Návrh usnesení:

K tomuto bodu není navrhován návrh usnesení,

(b)       Zdůvodnění:

Důvodem zařazení je formální ukončení valné hromady.

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A OBECNĚ K PRÁVŮM AKCIONÁŘE:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionář může na valné hromadě vykonávat práva, která mu stanoví stanovy Společnosti a platné právo, zejména hlasovací právo, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, jak jsou tato práva podrobněji upravena v ustanoveních $ 344 až $ 395 ZOK.

V Praze dne 19. března 2019

Tomáš Polák

člen správní rady společnosti Trusteca SE

Příloha: – žádost společnosti ARROW FINANCIAL s.r.o. ze dne 28. února 2019